I. Všeobecné podmínky

 1. Všeobecné obchodní podmínky (VOP) se vztahují na všechny smlouvy o dílo (včetně rámcových), objednávky (dále též zakázka) a potvrzení objednávek společností RAZDVATISK s.r.o. se sídlem 5.května 349, 588 32, IČO: 04877098, DIČ: CZ04877098 zapsaná v obchodním rejstříku - C 92362 vedená u Krajského soudu v Brně, (dále jen zhotovitel).
 2. Při uzavírání smlouvy o dílo se vychází ze skutečnosti, že objednatel (dále též zákazník) je seznámen s těmito „Všeobecnými obchodními podmínkami“ a dalšími níže popsanými listinami.
 3. Zákazníkem je spotřebitel nebo podnikatel.
 4. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
 5. Právní vztahy zhotovitele se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
 6. Podnikatelem se rozumí ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Dále se podnikatelem rozumí také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Za podnikatele se také považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku.
 7. Právní vztahy zhotovitele se zákazníkem, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi zhotovitelem a zákazníkem se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy.

II. Uzavření smlouvy o dílo

 1. K uzavření smlouvy o dílo může dojít na základě osobní či písemné objednávky zákazníkem u zhotovitele a všech jeho zástupců a jejich potvrzením či přijetím, dále prostřednictvím webu www.razdvatisk.cz, emailem tisk@razdvatisk.cz i prostřednictvím dalších prostředků komunikace na dálku.
 2. Podstatnými náležitostmi smlouvy jsou předmět plnění díla, cena díla, termín a způsob dodání. Pokud jde o cenu, termín a způsob plnění, odkazuje zhotovitel na platnou nabídku cen, včetně termínu a způsobu plnění, jež je vždy nedílnou součástí těchto VOP.
 3. Smlouva o dílo může být uzavřena i písemnou formou, kdy ustanovení takové smlouvy, které upravují jednotlivé podmínky odlišně od těchto VOP, mají před nimi přednost. V ostatních, smlouvou neřešených otázkách se smluvní vztah řídí těmito VOP a příslušnými právními předpisy.
 4. Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
 5. Návrhem k uzavření smlouvy o dílo je umístění nabízených služeb zhotovitelem na stránky, smlouva o dílo vzniká odesláním objednávky zákazníkem a jejím doručením zhotoviteli. Zhotovitel je povinen po přijetí objednávky potvrdit zákazníkovi přijetí objednávky emailem na zadaný email zákazníka. Pokud je zákazníkem spotřebitel musí v tomto emailu zhotovitel poslat spotřebiteli v textové podobě znění smlouvy o dílo a znění všeobecných obchodních podmínek. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
 6. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky.
 7. V souladu s ust. § 1820 odst. 1 písm. j) občanského zákoníku má zákazník, je – li spotřebitelem, právo obrátit se přímo na zhotovitele s žádostí o mimosoudní vyřízení stížnosti na jednání zhotovitele či jeho zaměstnanců. Mimo to má spotřebitel právo využít další právní prostředky mimosoudní ochrany svých práv a podávání stížností. Těmi jsou mediace podle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, řízení podle zákona o ochraně spotřebitele před Českou obchodní inspekcí. Pokud jde o ochranu osobních údajů a zasílání obchodních sdělení k nimž neudělil či odvolal souhlas, má právo se spotřebitel obracet na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 8. Smlouva je uzavírána v českém jazyce.
 9. Uzavřená smlouva je zhotovitelem archivována po dobu nejméně tří let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Zákazník má právo do této smlouvy v sídle zhotovitele nahlédnout. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto VOP jsou k dispozici na webu zhotovitele a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce zákazníkem.
 10. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které zákazník používá.

III. Předmět plnění

 1. Předmětem plnění je poskytnutí služeb souvisejících s provedením grafických prací a tisku, které jsou specifikovány v objednávce nebo smlouvě o dílo nebo v potvrzené objednávce zhotovitelem.
 2. Určení předmětu díla musí být jednoznačné, určité. Musí též odpovídat platné nabídce zhotovitele, pokud jde o cenu, kvalitu, termín a způsob dodání díla. Neakceptováním platných podmínek nabídky zhotovitele, či jejich akceptování objednatelem s výhradou, nedochází k uzavření smlouvy.
 3. Není-li dohodnuto jinak, zhotovitel provede dílo v kvalitě obvyklé v ČR a v souladu s nabídkou zhotovitele platnou v den uzavření smlouvy, přijetí či potvrzení objednávky.

IV. Práva a povinnosti stran

 1. Zhotovitel se zavazuje zákazníkovi zhotovit a dodat objednanou zakázku v množství, kvalitě a lhůtě dohodnuté ve smlouvě o dílo, jinak za podmínek stanovených v platné nabídce zhotovitele v den uzavření smlouvy.
 2. Za zakázku zpracovanou a dodanou zhotovitelem zákazníkovi, je zákazník povinen uhradit cenu dle platného ceníku v den uzavření smlouvy nebo potvrzení objednávky zhotovitelem.
 3. Všechny ceny jsou smluvní. V on-line aplikaci jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží nebo služby zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné apod.
 4. Platba za zboží se provádí způsoby uvedenými před dokončením objednávky a kupující může zvolit variantu, která mu vyhovuje.
 5. Akční ceny platí po dobu časově určenou. Pokud jsou zhotovitelem poskytovány slevy, je možné na zakázku využít vždy jen jednu slevu, více slev nelze sčítat v rámci jedné zakázky.
 6. Zákazníkovi budou poskytnuty služby za cenu platnou v době objednání. Spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky. Spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. U atypických služeb nebo zakázky velkého rozsahu si zhotovitel vyhrazuje právo vystavit zálohovou fakturu do výše 100% ceny objednaných služeb.
 7. Zhotovitel akceptuje následující platební podmínky:
  1. platba v hotovosti při převzetí
  2. platba předem bankovním převodem oproti vystavené zálohové faktuře
  3. na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce – kupující hradí navíc tzv. dobírečné – viz „Způsoby dopravy“)
  4. V případě prodlení s platbou 3 pracovní dny po lhůtě splatnosti, upozorní Prodávající Kupujícího na takové prodlení cestou zaslání 1. Upomínky formou e-mailové komunikace. Trvá-li prodlení ze strany Kupujícího 10. den po lhůtě splatnosti, vyzve Prodávající Kupujícího k úhradě dlužné částky formou elektronické komunikace nebo běžným poštovním stykem dokumentem „II. Upomínka – Výzva k uhrazení dlužné částky“. Neuhradí-li Kupující Prodávajícímu dlužnou částku ani 20. den po lhůtě splatnosti, zašle Prodávající Kupujícímu formou doporučeného dopisu „III. Upomínku - výzvu k úhradě dluhu – Pokus o smír.“ Administrativní poplatek za zpracování a zaslání Pokusu o smír je 200,- Kč a Kupující je povinen jej uhradit Prodávajícímu do 3 dnů od doručení Pokusu o smír.
 8. Pro případ, že zhotovitel přijme objednávku, kterou není schopen sám zhotovit, je za tím účelem oprávněn využít třetí osoby, kdy za zhotovení díla odpovídá, jakoby jej zhotovil sám.
 9. Případné požadavky zákazníka na změnu smlouvy o dílo, pokud jsou zhotovitelem akceptovány, přiměřeným způsobem prodlužují sjednanou dodací lhůtu.
 10. Jestliže nastanou okolnosti mající charakter vyšší moci, které brání zhotoviteli v plnění smluvních závazků, má zhotovitel právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit. Ani v jediném případě nenese zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody.
 11. Vyšší mocí se rozumí okolnosti zvláštní povahy, které brání zhotoviteli, dočasně nebo dlouhodobě, v plnění smluvních povinností, a které nastaly po uzavření smlouvy a nemohou být zhotovitelem odvráceny.
 12. V případě zájmu o barevnostní nátisk je nutné předem informovat zhotovitele. V případě realizování tisku bude nátisk poskytnut zákazníkovi zdarma.

V. Smlouva o dílo uzavřená prostřednictvím prostředků komunikace na dálku

 1. Uzavírá-li zákazník smlouvu o dílo prostřednictvím aplikace, je zhotovitelem vždy RAZDVATISK s.r.o., dodavatelem zhotoveného díla je pak zhotovitel nebo zástupce zhotovitele, kterého si zákazník zvolí v nabídce aplikace. Zakázka může být též dodána prostřednictvím pošty, nebo jiného doručovatele (PPL) či přepravce za podmínek stanovených v nabídce služeb poskytovaných zhotovitelem.
 2. Dodací podmínky jsou stanoveny na 15 pracovních dní od uzavření objednávky, pokud není uvedeno jinak u produktu.
 3. Při zadávání objednávky prostřednictvím aplikace je zákazník povinen dodržovat postup zadávání, který tato aplikace nabízí. Pokud zákazník tento postup nedodrží, je zhotovitel oprávněn objednávku odmítnout.
 4. Zvolený dodavatel zákazníkovi vydá zhotovenou zakázku pouze na základě řádné objednávky, učiněné prostřednictvím aplikace a po zaplacení dohodnuté ceny.
 5. Poskytování služeb zhotovitelem je omezeno územím České republiky. Objednací adresa i místo dodání se vždy musí nacházet na území České republiky.
 6. Pokud je zhotoviteli objednávka doručena prostřednictvím aplikace v den jejího odeslání a její přijetí je zhotovitelem potvrzeno prostřednictvím e-mailu do 15:00 hod téhož dne, je tento den dnem přijetí objednávky. V ostatních případech je dnem přijetí objednávky den následující po dni odeslání objednávky zákazníkem.
 7. Objednávka zakázky musí obsahovat nepoškozené soubory dat ve formátu JPEG, PDF nebo TIFF. Pokud tato podmínka není splněna, je zhotovitel oprávněn objednávku odmítnout.
 8. Zákazník svým odesláním objednávky dává zhotoviteli výslovný souhlas k tomu, aby na základě uzavřené smlouvy začal s plněním smlouvy a poskytováním služeb ještě před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele. Spotřebitel bere na vědomí, že udělením tohoto souhlasu dle předchozí věty nemá v souladu s § 1837 písm. a) občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy.
 9. Zákazník souhlasí s tím, že provozovatel bude zasílat na e-mail zadaný při objednávce uživatelem, informace charakteru obchodního sdělení a to nejvýše dvakrát měsíčně. V případě technických informací spojených s provozem aplikace není výše uvedený limit pro provozovatele závazný. Zákazník má právo kdykoliv tento souhlas odvolat.
 10. Zákazník poskytuje zhotoviteli své osobní údaje, které jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků zhotovitel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci nebo zákazníkem zvolení zástupci zhotovitele, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

VI. Záruka kvality zakázky, reklamace

 1. Zhotovitel dodá zakázku co do obsahu nepoškozenou a v kvalitě, která byla sjednána či učena řádnou objednávkou. Nebyla-li kvalita zakázky určena, bude dílo zhotoveno v kvalitě obvyklé pro danou objednávku.
 2. Zakázka bude dodavatelem dodána ve lhůtě uvedené v ceníku platném v den uzavření smlouvy.
 3. Vlastnictví, stejně jako nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na zákazníka převzetím zakázky a uhrazením dohodnuté ceny. Zákazník není oprávněn otevřít zakázku před zaplacením její ceny. V opačném případě zhotovitel neručí za případnou reklamaci díla zákazníkem.
 4. Zhotovitel neodpovídá za vady zakázky, které vznikly v souvislosti s neposkytnutím odpovídajícího materiálu zákazníkem, zejména vadnost počítačových dat, formátu, CD, apod., jestliže zhotovitel na vadnost materiálu zákazníka upozornil.

VII. Reklamační řád

Zpracování objednávek ze strany zákazníků, věnuje zhotovitel maximální odbornou a potřebnou péči a důsledně kontroluje celý technologický proces. I přes snahu zhotovitele může dojít k tomu, že zákazník nebude zcela spokojen s vyřízením objednávky. Pro tyto případy platí tento reklamační řád:
Reklamace vad díla (zakázky) musí být uplatněna písemnou formou neprodleně po jejich zjištění, nejdéle však do 14 dní od obdržení zakázky.
 1. Reklamace přeneseného fotografického obrazu či předmětu s přeneseným obrazem:
  1. potvrdí-li zhotovitel, že vinou chybného zpracování byl fotografický obraz přenesen v neodpovídající kvalitě, dle objednávky zákazníka, nebo poškození, či zničení předmětu způsobil zhotovitel, budou tyto předměty zdarma znovu přepracovány. Vadné dílo zůstává ve vlastnictví zhotovitele.
 2. Reklamaci však nelze uznat v případě, že zákazník poskytl zhotoviteli nekvalitní předlohu.
  1. v případě, že zákazník poskytl zhotoviteli nekvalitní předlohu
  2. je-li po převzetí díla předmět reklamace poškozen, poškrábán nebo vykazuje mechanickou závadu, kterou si způsobil přebírající zákazník
  3. je-li zakázka prokazatelně poškozená UV zářením, (stálost barev, žloutnutí papíru atd..) a není-li UV stabilita přímo vyžadována v objednávce nebo deklarována na faktuře

VIII. Lhůty k vyřízení reklamace

Zhotovitel se zavazuje vyřídit reklamaci do 30 dnů po obdržení všech nutných dokumentů k posouzení oprávněnosti požadavku zákazníka. V případě nemožnosti dodržení výše uvedené lhůty je zhotovitel povinen o tom zákazníka vyrozumět a určit náhradní termín vyřízení reklamace.

IX. Další ustanovení

 1. Uzavřel-li zákazník smlouvu prostřednictvím aplikace, zavazuje se převzít zakázku u jím zvoleného dodavatele nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí objednávky zhotovitelem.
 2. Zákazníkem zvolený dodavatel ani zhotovitel neodpovídá za vady objednávky vzniklé v důsledku toho, že zákazníkova elektronická data, získaná prostřednictvím elektronické objednávky, byla poškozena nebo v nesprávném formátu.
 3. Zákazník odpovídá za obsah objednávky a za zajištění svých obrazových dat (např. archivace digitálních fotografických souborů), poskytnutých zhotoviteli v souvislosti s objednávkou.
 4. Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za obsah přijatých paměťových nosičů, případně za změnu či odstranění tohoto obsahu v případě, že tento nosič obsahoval počítačové viry.
 5. Zhotovitel neodpovídá za ztrátu nebo poškození objednávky ani za ztrátu nebo poškození souborů nebo dat posílaných po elektronických přenosových cestách, sítích a serverech.
 6. Zhotovitel je oprávněn kdykoli odmítnout objednávku a zpracování objednávky i v jejím zpracování nepokračovat, pokud obsahuje obrazový či jiný materiál, který je v rozporu se všeobecně závaznými právními předpisy a obecnými pravidly morálky – zejména pornografii, dětskou pornografii, zobrazené násilí na lidech či zvířatech apod.
 7. Zákazník odpovídá za následky porušení autorských práv či jiných práv u sjednané objednávky. Za takto způsobenou škodu nese plnou odpovědnost zákazník. Zhotovitel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že získá oprávněné podezření, že ze strany zákazníka by v rámci zakázky došlo k porušení autorských nebo osobnostních práv, nebo k porušení jiných právních předpisů v rámci České republiky.
 8. Za účelem zhotovení objednávky, kontroly kvality zakázky, úpravy technických parametrů předaných dat nebo podkladů za účelem dosažení nejlepší možné kvality, je zhotovitel oprávněn tuto objednávku použít a modifikovat. Zhotovitel nesmí předaná data nebo podklady (objednávku) použít k jiným účelům, než je plnění smluvních povinností.
 9. Zákazník souhlasí s tím, aby zhotovitel jako správce ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, zpracovával jeho osobní údaje, které získá v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, a to v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mail, telefonní číslo. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
 10. Poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné, zákazník bere na vědomí, že bez poskytnutí shora uvedených osobních údajů nedojde k uzavření smlouvy. Zákazník může tento výše uvedený souhlas kdykoli bez udání důvodů písemně odvolat. Odvoláním tohoto souhlasu smlouva mezi dodavatelem a zákazníkem zaniká.

X. Závěrečná ustanovení

 1. Uzavřením smlouvy o dílo objednatel (zákazník) současně potvrzuje, že se seznámil s těmito „Všeobecnými obchodními podmínkami, reklamačním řádem, platnou cenovou nabídkou zhotovitele, včetně podmínek kvality díla a lhůt plnění “ a tyto přijímá.
 2. Zhotovitel si vyhrazuje právo pozastavit zhotovování díla po předchozím oznámení objednateli, bez povinnosti uhradit mu jakékoliv vyrovnání a bez ztráty nároku na úhradu vzniklých škod v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany objednavatele.
 3. Smluvní vztahy mezi objednavatelem a zhotovitelem se řídí právem České republiky, zejména ustanoveními Občanského zákoníku.
 4. Zákazník není oprávněn postoupit jakoukoli pohledávku za zhotovitelem vzniklou v souvislosti se smlouvou o dílo jakékoli třetí osobě. Takové postoupení je přípustné jen s předchozím písemným souhlasem zhotovitele. Zákazník není oprávněn bez písemného souhlasu zhotovitele převádět na třetí osoby jakákoli práva vzniklá ze smlouvy uzavřené na základě řádné objednávky.
 5. Zhotovitel si vyhrazuje právo kdykoli tyto VOP změnit či doplnit v důsledku změn právních předpisů nebo jiných podstatných okolností. Tyto změny a doplňky budou účinné po jejich oznámení zákazníkovi na internetových stránkách zhotovitele.
 6. Tyto VOP a reklamační řád zhotovitele nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2017
 7. V Případě, že některé ustanovení těchto VOP a Reklamačního řádu se stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení platná a účinná. Pojmy a zkratky VOP – všeobecné obchodní podmínky Zhotovitel – pro účely těchto VOP se zhotovitelem rozumí RAZDVATISK s.r.o. se sídlem 5.května 349, 588 32 BRTNICE, IČO: 04877098, DIČ: CZ04877098, zapsaná v obchodním rejstříku - C 92362 vedená u Krajského soudu v Brně. Objednavatel (zákazník) – pro účely těchto VOP se zákazníkem rozumí osoba, která si u zhotovitele nebo zástupců zhotovitele objednala zakázku, Zakázka – pro účely těchto VOP se zakázkou rozumí zhotovení tisku a grafických prací, materiálů a zhotovení dárkových předmětů Aplikace – pro účely těchto VOP je aplikace souhrnné označení internetového webu www.razdvatisk.czmohlo by vás dále zajímat
výběr služeb z nabídky

 • #

  Tisk Vizitek

  vizitky na běžné i kreativní papíry

  Vizitky
 • #

  Tisk Vstupenek

  vstupenky s perforací

  Vstupenky
 • #

  Tisk Pohlednic

  A5, A6 i DL formát

  Pohlednice
 • #

  Tisk Letáků

  různé formáty i sklady letáků

  Letáky
 • #

  Tisk Plakátů

  vysoká kvalita tisku až do formátu A0

  Plakáty
 • #

  Tisk Katalogů

  katalogy s lepenou vazbou

  Katalogy
 • #

  Tisk Brožur

  brožury se šitou vazbou

  Brožury
 • #

  Tisk Kalendářů

  na výšku, na šířku A4, A3, nástěnné

  Kalendáře
 • #

  Tisk Fotopláten

  plátno přírodní i umělé, 12-ti barevný tisk

  Fotoplátna
 • #

  Tisk Obalů na kreditku

  Obal ze certifikovaného materiálu

  Obaly na kreditní kartu
 • #

  Tisk na textil

  Kvalitní potisk textilu velkého výběru

  Tisk na textil
 • #

  Tisk samolepek

  Výroba všech druhů samolepek

  Samolepky
 • #

  Tisk na magnetický papír

  Magnetický papír lze využít i na auto

  Magnetický papír
 • #

  Výroba bannerů

  Tiskneme velkoformátové bannery

  Bannery
 • #

  KuptoPC

  Prodej a servis elektroniky

  KuptoPC

spokojení zákazníci Razdvatisk.cz